Transparència

La transparència és fonamental a l’hora de retre comptes de la nostra activitat davant persones, institucions i entitats que donen suport a l’acció d'ASSÍS. Estem inscrits al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número S06406. Som una entitat sotmesa a una auditoria comptable anual realitzada per UNIAUDIT OLIVER CAMPS.

El 65 % dels nostres ingressos són ingressos propis. Principalment les quotes de socis, aportacions dels residents en els nostres pisos, donacions empreses, comunitats religioses i particulars. També comptem amb la financiació de l'administració pública a través de conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, la nostra entitat disposa d'un fons de reserva per fer front a possibles imprevistos.

DADES 2019

Despeses

 • Habitatge
 • Serveis bàsics
 • Ocupacional
 • Atenció Social
 • Salut
 • Incidència
 • Voluntariat
 • Estructura

Ingressos

 • Propis
 • Públics
 • Privats