Transparència

La transparència és fonamental a l’hora de retre comptes de la nostra activitat davant persones, institucions i entitats que donen suport a l’acció d'ASSÍS. Estem inscrits al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el número S06406. Som una entitat sotmesa a una auditoria comptable anual realitzada per UNIAUDIT OLIVER CAMPS.

El 65 % dels nostres ingressos són ingressos propis. Principalment les quotes de socis, aportacions dels residents en els nostres pisos, donacions empreses, comunitats religioses i particulars. També comptem amb la financiació de l'administració pública a través de conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. A més, la nostra entitat disposa d'un fons de reserva per fer front a possibles imprevistos.

DADES 2020

Ingressos

 • % Propis
 • % Públics
 • % Privats

TOTAL INGRESSOS: 750.399,43 €

Despeses

 • % Habitatge
 • % Serveis bàsics
 • % Ocupacional
 • % Atenció Social
 • % Salut
 • % Incidència
 • % Voluntariat
 • % Estructura
 • % Dones Amb Llar

TOTAL DESPESES: 748.912,82 €